ANVÄNDNINGSVILLKOR

 


FÖR FIRST STOP ONLINE WEBBPLATSEN : www.firststop.se

 
Det är viktigt att du läser och förstår dessa användningsvillkor innan du börjar använda vår webbplats. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du att följa dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar att följa dessa användningsvillkor får du inte använda eller utnyttja denna webbplats och First Stop Europa har rätt att begränsa eller hindra din åtkomst till webbplatsen. Om det är något som du inte förstår får du gärna skicka en fråga via e-mail till First Stop Sverige på adressen info@firststop.se

SEKRETESSPOLICY

 


”Vi”, Bridgestone Sweden Aktiebolag, ett företag bildat enligt belgisk lag, med huvudkontor på C/O ECIT Services AB,BOX 30080,104 25 Stockholm, behandlar personuppgifter som vi samlar in från eller om ”dig” när du besöker vår webbplats eller på annat vis interagerar med oss. Eftersom vi har vårt säte i Europeiska unionen behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga europeiska dataskyddslagar och andra lagbestämmelser.
Den här sekretesspolicyn (”policyn”) innehåller information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, och hur du kan kontrollera användningen av dem. Här beskrivs våra rutiner vad gäller uppgifter som samlas in via våra webbplatser som länkar till eller hänvisar till den här policyn (t.ex. webbplatser, datorprogram, mobilappar, sociala medier och HTML-formaterade e-postmeddelanden), liksom via sälj- och marknadsföringsaktiviteter offline (sammantaget ”tjänsterna”).  
  

1.  Vad är personuppgifter?


Personuppgifter är information som direkt eller indirekt identifierar dig (användaren av tjänsten) som person, där indirekt avser i kombination med övrig information, exempelvis namn, användarnamn, postadress, e-postadress och telefonnummer, en unik enhetsidentifierare som IMEI eller MAC-adress eller IP-adress.

2.  Hur och varför samlar vi in personuppgifter?


a) Information som du ger oss

När du använder tjänsterna kan vi komma att samla in dina personuppgifter. Du kommer antingen att ombes att uttryckligen lämna ditt samtycke till insamling och ytterligare behandling av dina personuppgifter eller åtminstone informeras om att sådan behandling vilar på en annan laglig grund.  Vi kommer att använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan eller när vi söker ditt samtycke. Vi samlar inte in eller behandlar fler eller andra typer av personuppgifter än vad som behövs för respektive ändamål. Vi kommer endast att använda personuppgifter enligt beskrivningen i den här policyn, om du inte uttryckligen har lämnat ditt samtycke till annan användning av dina personuppgifter. Om vi har för avsikt att använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad vi ursprungligen samlade in dem för kommer vi att informera dig på förhand och, om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, endast använda dina personuppgifter för annat ändamål om du lämnar ditt samtycke.
Om vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla det, utan att det påverkar lagenligheten för behandlingen baserat på samtycket innan du återkallade det.
På varje registreringsformulär anges vilken typ av personuppgifter som vi samlar in – olika personuppgifter kan behövas för olika ändamål, till exempel:
för att få marknadsföringsrelaterad information kan du behöva uppge fullständigt namn, hemadress, e-postadress och/eller telefonnummer
för att registrera dig för en av våra tävlingar eller andra marknadsföringsaktiviteter kan du behöva uppge fullständigt namn, hemadress, e-postadress och/eller telefonnummer 
för att kontakta oss via kontaktformuläret kan du behöva uppge fullständigt namn, e-postadress och/eller telefonnummer
för att skapa ett användarkonto för att använda våra kommersiella onlineverktyg eller -program, till exempel webbutiker, webbaserade kalendrar, appar för vagnsparksförvaltning, begäran om offerter osv. kan du behöva uppge fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ekonomiska uppgifter, användarnamn och lösenord liksom fordonsuppgifter inklusive registreringsnummer, bilmärke och -modell och registreringsdatum 
för att skapa ett användarkonto i sociala medieverktyg såsom bloggar, forum och diskussionssidor kan du behöva uppge användarens namn, e-postadress, användarnamn och lösenord
för ytterligare användning av ovanstående verktyg för deras syfte (t.ex. lägga en beställning) kan du behöva uppge ytterligare information, t.ex. hemadress och orderinformation.
För att tillhandahålla de däck- och fordonshanteringstjänster du prenumererar på kan vi komma att begära samtycke till insamling av uppgifter om förarbeteende och lokaliseringsuppgifter för förare som en funktion inom tjänsterna. 
  
b) Information vi inhämtar när du använder våra tjänster


Vi strävar ständigt efter att förbättra din upplevelse när du besöker våra webbplatser eller när du interagerar med oss på annat sätt. 
Under din interaktion med oss och din användning av tjänsterna kan vi komma att samla in personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kan omfatta, utan begränsning:
enhetsinformation (t.ex. maskinvarumodell, operativsystemsversion, enhetsidentifierare eller telefonnummer)
logginformation (t.ex. IP-adresser, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp och -språk, datum och tid för din förfrågan)
cookies (små textfiler som webbläsaren installerar på din dator eller en annan enhet via vår webbplats) 
webb-beacons (små bilder eller objekt som är inbäddade i en webbsida eller ett e-postmeddelande och som du i regel inte ser, men som ger BSEU möjlighet att kontrollera om du har visat sidan eller e-postmeddelandet i fråga; webb-beacons används i regel i kombination med cookies och vi använder de båda på samma sätt)
kundbeteende på webbplatsen såsom klick, bläddring, rullning, musrörelser, sessionsspårning
för att ta emot de tjänster du prenumererar på kan vi komma att samla in information om dina enheter såsom information i HTTP-huvuden (definieras nedan) eller andra internetöverföringsprotokollsignaler, typ och version av enhet eller webbläsare, operativsystem, användaragentsträngar och information om eller från närvaro eller användning av ”appar” på dina mobila enheter, skärmupplösning och ditt val av språk; vi kan dessutom komma att samla in härledda uppgifter om geografisk position och beteende avseende användningen av dina enheter.
Vår cookiepolicy innehåller fullständiga uppgifter om cookies och webb-beacons som används på vår webbplats, inklusive deras hantering, specifika syften, kategorier av uppgifter de bidrar till att lagra och hur länge de är aktiva.

3. Vad gör vi med dina personuppgifter? 


Alla personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i en säker infrastruktur som vi förvaltar, med stöd av externa leverantörer enligt beskrivning i avsnitt 5 i den här policyn.
Beroende på din användning av tjänsterna kan vi komma att samla in och använda dina personuppgifter för följande ändamål (”ändamålen”):
registrera dig som användare av tjänsterna och tillhandahålla de avtalade tjänsterna till dig
säkerställa att tjänsternas innehåll presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din enhet
•   behandla dina onlinebeställningar
behandla och hantera klagomål eller förfrågningar
forska i och analysera marknaden liksom kundernas användning av våra produkter och tjänster (t.ex. sensorbaserad analys av däck och fordonsuppgifter, be om din åsikt om våra produkter och tjänster eller be dig delta i en undersökning eller enkät)
hjälpa oss att utvärdera, korrigera och förbättra våra produkter och tjänster
•   spara i interna register
genomföra marknadsföringsaktiviteter, inklusive ge dig information som du har begärt från oss (se avsnittet nedan om direktmarknadsföring)
•   organisera tävlingar och/eller andra kampanjer
•   rekrytera (om du har gett oss information i det avseendet)
•   informera dig om vissa ändringar av våra tjänster.
Vi ska inte samla in personuppgifter som inte är relevanta för de ändamål som beskrivs ovan eller som på annat vis meddelas dig när vi söker ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Vi ska heller inte behålla uppgifterna längre än vad som krävs för dessa ändamål eller, i förekommande fall, den tidsperiod som fastställs i ett avtal eller enligt lag.
Detta innebär att vi lagrar personuppgifter
tills du, i egenskap av registrerad, invänder mot sådan behandling (alternativet att invända kommer att tillhandahållas i varje kommunikation) – i de fall då vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse i fall där invändningen är berättigad (t.ex. direktmarknadsföring i förekommande fall)
tills det berättigade intresset upphör – i de fall då vi behandlar dina personuppgifter för att skydda vårt berättigade intresse i fall där invändningen inte är berättigad, t.ex. för att fullgöra dina eventuella förpliktelser och för att förhindra bedrägeri
så länge den rättsliga förpliktelsen kvarstår – i de fall då vi behandlar dina personuppgifter på grundval av den rättsliga förpliktelsen 
tills den tjänst och/eller åtgärd som du begärt har slutförts eller du avsäger dig tjänsten/åtgärden – i de fall då vi behandlar uppgifter i samband med tjänster som vi tillhandahåller dig och uppgifterna inte behöver behållas för något annat ändamål
tills samtycket till behandling återkallas – i de fall då vi endast behöver ditt samtycke för att behandla personuppgifter och det inte finns något berättigat intresse av att behålla personuppgifter (alternativet att återkalla samtycket kommer att tillhandahållas i varje kommunikation). 
Under alla omständigheter kommer du att informeras om att dina personuppgifter kommer att lagras för angivet ändamål, även om inget samtycke krävs enligt tillämplig lag, liksom huruvida behandlingen av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida du är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas.
I regel kommer vi att radera de personuppgifter vi har samlat in från dig om de inte längre behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in. Vi kan dock behöva lagra dina personuppgifter under en längre period på grund av lagstadgade krav.


4.  Personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet


Vi tar datasäkerhet på stort allvar. Vi säkerställer en lämplig säkerhetsnivå och har därför infört rimliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda den information vi samlar in mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Våra policyer och förfaranden gällande informationssäkerhet är nära knutna till allmänt vedertagna internationella standarder och granskas regelbundet och uppdateras vid behov för att överensstämma med våra affärsbehov, teknisk utveckling och lagkrav. Tillgång till dina personuppgifter beviljas endast till de anställda, leverantörer eller närstående bolag som behöver uppgifterna, till exempel för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Bland annat optimerar vi dina personuppgifters säkerhet genom att
använda kryptering där så är lämpligt
använda lösenordsskydd
begära avtalsbaserade garantier från tredje part
begränsa åtkomsten till dina personuppgifter till dem som behöver den (t.ex. ska endast anställda som behöver dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan ha tillgång till dem)
genom att vidta alla rimliga skyddsåtgärder för att säkerställa att våra anställda och medarbetare som har åtkomst till dina personuppgifter utbildas i kraven på dataskydd och behandlar dina personuppgifter enbart i enlighet med det här meddelandet och våra skyldigheter enligt tillämpliga integritetslagar.
I händelse av en personuppgiftsincident kommer vi att följa alla tillämpliga lagar avseende anmälan av personuppgiftsincidenter.

5.  Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?


Vi lämnar endast ut dina personuppgifter för sådana ändamål och till sådan tredje part som beskrivs ovan. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas, skyddas och överförs enligt tillämplig lag.
a) Inom Bridgestone Group i Europa

Vi ingår i en global organisation (”Bridgestone Group”), som utgörs av flera företag i Europa och utomlands. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eller flera företag inom Bridgestone Group i eller utanför Europa enligt behov i syfte att behandla och lagra uppgifter, ge dig tillgång till våra tjänster, tillhandahålla kundsupport, fatta beslut om förbättringar av våra tjänster, utveckla innehåll och andra syften enligt beskrivning i den här policyn. 
Ovanstående är strikt kopplat till:
alla slags tjänster som tillhandahålls av ett Bridgestone-företag till ett annat (enligt relevant behandlingsavtal), eller
det faktum att fler än en Bridgestone-enhet beslutar hur dina personuppgifter ska användas (enligt relevant avtal om gemensamt ansvar som personuppgiftsansvarig), eller 
det faktum att en annan Bridgestone-enhet blir ensam personuppgiftsansvarig för dina uppgifter för ett visst ändamål (t.ex. baserat på ditt specifika innehåll).
b) Externa tjänsteleverantörer

Vid behov kommer vi att ge andra företag och enskilda personer i uppdrag att för vår räkning utföra vissa uppdrag i samband med våra tjänster inom ramen för uppgiftsbehandlingsavtal. Vi kan exempelvis tillhandahålla personuppgifter till representanter, entreprenörer eller samarbetspartner i samband med uppgiftsbehandlingstjänster eller för att skicka information som du begärt till dig. Vi kommer endast att dela eller göra tillgänglig sådan information för externa tjänsteleverantörer i den utsträckning som krävs för att behandla din begäran. Den här informationen får inte användas av dem i några andra ändamål, i synnerhet inte för deras egna eller tredje parts ändamål. Våra externa tjänsteleverantörer är bundna genom avtal att respektera dina personuppgifters konfidentialitet. 

c) Företagsöverlåtelser

I samband med eventuell omorganisering, omstrukturering, sammanslagning eller försäljning, eller annan överlåtelse av tillgångar (sammantaget ”företagsöverlåtelser”) kommer vi att överföra information, inklusive personuppgifter, i rimlig utsträckning och enligt behov för företagsöverlåtelsen, och förutsatt att mottagande part samtycker till att respektera dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vi kommer att fortsätta säkerställa alla personuppgifters konfidentialitet och informera berörda användare innan något annat sekretessmeddelande gällande personuppgifter träder i kraft.

d) Offentliga myndigheter

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till offentliga myndigheter då detta krävs enligt lag. Vi kommer exempelvis att svara på förfrågningar från domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsorgan och andra offentliga myndigheter, vilket kan omfatta myndigheter utanför ditt hemvistland.

e) På andra rättsliga grunder

Vi kan dessutom komma att lämna ut dina personuppgifter för att skydda våra berättigade intressen eller om så krävs eller tillåts enligt lag, eller om du lämnar ditt uttryckliga samtycke till sådan överföring av dina personuppgifter.

f) Internationella överföringar av personuppgifter

Under vissa omständigheter behöver vi även överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (”tredjeländer”). Överföringar till tredjeländer kan avse alla typer av behandling som beskrivs i den här policyn. Den här policyn ska även gälla om vi överför personuppgifter till tredjeländer, med en annan dataskyddsnivå än i ditt hemvistland. 
Alla överföringar av personuppgifter till andra länder än dem för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå avseende dataskydd har fattats av Europeiska kommissionen, i enlighet med https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv, sker på grundval av avtal med standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med tillämplig lag. 


6.  Direktmarknadsföring


När du använder våra tjänster kan du bli ombedd att ange om du vill ta emot viss marknadsföringsinformation per telefon, sms, e-post och/eller post. Om du samtycker ger du oss tillstånd att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter, kampanjer och specialerbjudanden liksom eventuell övrig information om våra produkter eller tjänster. 
Du kan när som helst ändra dina inställningar för direktmarknadsföring med hjälp av alternativet för avregistrering som finns med i alla direktmarknadsföringsutskick, kontakta oss enligt avsnitt 12 nedan eller, i förekommande fall, ändra din kontoinformation. 

7. Användarrättigheter avseende personuppgifter


I egenskap av registrerad har du specifika lagstadgade rättigheter avseende de personuppgifter vi samlar in från dig. Detta gäller alla typer av behandling som beskrivs i den här policyn. Vi kommer att respektera dina rättigheter som enskild person och kommer att hantera dina frågor på lämpligt sätt.
 
Följande lista innehåller information om dina lagstadgade rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar: 

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av personuppgifter som rör dig. Vi gör rimliga ansträngningar för att hålla personuppgifter som vi innehar eller kontrollerar och som används fortlöpande korrekta, fullständiga, aktuella och relevanta, baserat på den senaste information vi har tillgång till. I lämpliga fall tillhandahåller vi internetportaler med självservice där användarna kan granska och rätta sina personuppgifter.
Rätt till begränsning: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i något av följande fall: 
o om du bestrider dina personuppgifters korrekthet, under den tid vi behöver för att kontrollera om de är korrekta 
o om behandlingen är olaglig och du begär begränsning av behandlingen i stället för radering av dina personuppgifter
o om vi inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
o om du invänder mot behandlingen medan vi kontrollerar om våra berättigade skäl väger tyngre än dina.
Rätt till tillgång: Du kan begära information från oss om personuppgifter som vi innehar om dig, inklusive information om vilka kategorier av personuppgifter vi innehar eller kontrollerar, vad de används till, var vi samlade in dem (om de inte kom direkt från dig), och till vem de har lämnats ut, i förekommande fall. Du kan få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter vi innehar om dig. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig avgift för varje ytterligare kopia du begär. 
Rätt till portabilitet: På din begäran kommer vi att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig där så är tekniskt möjligt, förutsatt att behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller krävs för att fullgöra ett avtal. I stället för att få en kopia av dina personuppgifter kan du begära att vi överför uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig, utsedd av dig.
Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter i följande fall: 
o då personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats
o då du har rätt att göra invändningar mot ytterligare behandling av dina personuppgifter (se nedan) och utövar denna rätt till invändning mot behandlingen
o då personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, såvida inte behandlingen är nödvändig
o för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kräver behandling från vår sida
o i synnerhet vad gäller lagstadgade krav på lagring av personuppgifter
o för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter på grund av din specifika situation, förutsatt att behandlingen inte grundar sig på ditt samtycke utan på våra eller tredje parts berättigade intressen. I sådana fall ska vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan påvisa övertygande berättigade skäl och ett övervägande intresse för behandlingen eller för fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandlingen ska du uppge om du vill att dina personuppgifter ska raderas eller att vår behandling ska begränsas.
Rätt att lämna in klagomål: Vid en påstådd överträdelse av tillämpliga dataskyddslagar kan du lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i landet där du bor eller där den påstådda överträdelsen inträffade.
Vi försöker tillgogose din begäran inom 30 dagar. Den här perioden kan dock förlängas av specifika skäl relaterat till specifika lagstadgade rättigheter eller din begärans komplexitet. 
I vissa fall kan vi kanske inte ge dig tillgång till alla eller vissa av dina personuppgifter på grund av lagstadgade bestämmelser. Om vi nekar dig tillgång kommer vi att informera dig om orsaken till detta.

I vissa fall kan vi kanske inte tydligt identifiera dig utifrån dina personuppgifter på grund av de identifierare som du tillhandahåller i din begäran. Om vi inte kan identifiera dig som registrerad kan vi inte uppfylla din begäran om att verkställa dina lagstadgade rättigheter enligt beskrivningen i det här avsnittet, om du inte tillhandahåller ytterligare information som gör det möjligt att identifiera dig.
För att utöva dina lagstadgade rättigheter lämnar du din begäran på
https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=SW
Du kan också vända dig direkt till vårt dataskyddsombud. Kontaktinformation hittar du i slutet av den här policyn. 
Om du tror att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dina lagstadgade rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, i synnerhet i medlemsstaten för din ordinarie vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.


8.   Länkar


Våra tjänster kan ibland innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte kontrolleras av oss. Trots att vi gör vårt yttersta för att se till att hyperlänkarna på webbplatsen endast leder till webbplatser som delar våra säkerhets- och sekretesstandarder, är vi inte ansvariga för skydd eller konfidentialitet för några uppgifter du lämnar in på sådana andra webbplatser. Innan du lämnar information på en sådan webbplats rekommenderar vi att du läser dennas sekretesspolicy och andra meddelanden i det här avseendet.

9. Minderåriga


Personer som är under 16 år gamla ska inte förse oss med personuppgifter utan tillstånd och överinseende av förälder eller vårdnadshavare. Utan sådant tillstånd önskar vi inte spara personuppgifter från sådana personer, och inte heller behandla eller vidarebefordra sådana uppgifter till tredje part. Om vi får kännedom om att personuppgifter från minderåriga personer oavsiktligen har samlats in kommer vi att radera sådana uppgifter utan oskäligt dröjsmål.


10. Känsliga uppgifter


Vi kommer inte att behandla särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig (”känsliga uppgifter”). Känsliga uppgifter avser personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, hälsa eller en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.


11. Ändringar av den här policyn 


Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke ändra våra sekretessrutiner och när som helst uppdatera och göra ändringar av den här policyn. Av det här skälet uppmuntrar vi dig att regelbundet granska policyn. Den här policyn uppdaterades senast enligt ”reviderades senast”-datumet högst upp på den här sidan. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med policyn under vilken de samlades in, om vi inte har ditt samtycke att behandla dem på annat sätt.
Vi kommer också att lagra tidigare versioner av den här policyn i ett arkiv där du kan granska dem. 


12. Kontaktinformation


Om du har frågor om dataskydd eller vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter kan du kontakta: https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=SW

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice