ANVÄNDNINGSVILLKOR

FÖR FIRST STOP ONLINE WEBBPLATSEN www.firststop.se

 

Det är viktigt ATT DU Läser OCH FÖRSTÅR ​​DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR Innan DU börjar använda var webbplats. GENOME ATT BESÖKA OCH använda DENNA webbplats ACCEPTERAR DU ATT följa DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR ATT följa DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR Far DU INTE använda ELLER UTNYTTJA DENNA webbplats, OCH FirstStop EUROPE HAR Rätt ATT begränsa ELLER Hindra DIN ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN. Om det är Nagot SOM INTE DU FÖRSTÅR ​​Far DU gärna skicka EN Fraga VIA E-MAIL TILL FIRST STOP SVERIGE PÅ ADDRESSES info@firststop.se

 

1. Definitioner

FIRST STOP "avser Företaget First Stop Europe NV, Belgium, vars Registrerade Huvudkontor har addresses Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium, och som är det i registrerat belgiska bolagsregistret under beteckningen 0420.639.510 Brussels; 

"Vi" / "Oss" / "var" refererar till FIRST STOP;

"Användare" avser en eller flera användare av Webbplatsen, som collectively eller som individer, beroende på vilket som passar bäst i sammanhanget;

"Webbplatsen" avser the webbplats som har webbadressen www.firststop.se och alla DESS underliggande webbsidor, och de som kan komma att eventuella webbadresser ersätta the; och

"You / Din" avser dig som Användare av Webbplatsen.

 

2. Åtkomst till Webbplatsen

Denna webbplats tillhör FIRST STOP.

FirstStop förbehåller sig från att rätten sin sida nar som helst vägra användare åtkomst till denna webbplats eller delar av den.

FirstStop förbehåller sig att rätten stänga av eller avsluta åtkomst till webbplatsen med om det omedelbar Verkan förekommer Icke auktoriserad Användning, virus, eller andra buggar orsaker som ligger utanför FIRST STOPs control och som skadar eller eller säkerhet äventyrar webbplatsportalens administration.

 

3. innehåll

Som finns på information denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte bindande.

FirstStop garanterar inte att på information Webbplatsen är correctly eller full constantly. Förutom att de beställningar som på Görs denna webbplats ska verkställas, så har inga Webbplatsen som andra helst skyldigheter, såvida något annat inte uttryckligen Anges.

FirstStop förbehåller sig efter att rätten eget god Finn ande ändra Webbplatsens innehåll och layout nar som helst utan föregående meddelande.

FirstStop Patar sig inte något som för tekniska helst ansvar fel, problem med eller maskin- programvara, ej fungerande nätverksanslutningar eller förvrängda dataöverföringar.

 

4. åtaganden Användarens

You får inte på använda webbplatsen något sätt som Bryter mot eller eller sicker någon persons Företags rättigheter (including, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, rätt till sekretess eller dataskydd); 

You får under Inga som helst förhållanden skicka, eller på något sätt understödja överföring av, massutskick eller skräppost från Webbplatsen.

You samtycker till att inte via Webbplatsen Ladda upp eller som överföra någon helst form av data virus, macro viruses, Trojans, Maskar eller annan skadlig kod eller som kan programvara Störa, avbryta eller skada datorers normala drift.

You får inte via Webbplatsen Ladda upp eller lägga ut något som som kan helst material uppfattas som kränkande eller stötande, eller vars innehåll är obscent eller hotfullt, som kan orsaka irritation, besvär eller onödig oro, som Bryter mot tillämpliga Lagar eller eller föreskrifter inkräktar på en Enskild persons rättigheter (including, men inte begränsat till, Upphovsrätt, databasrättigheter och sekretess).

You får inte Skapa några länkar till Webbplatsen utan att ha först fått ett uttryckligt skriftligt tillstånd från FIRST STOP. You får inte på något sätt försöka påverka Webbplatsens normala funktioner, och i synnerhet inte försöka manipulera, hacka eller på annat sätt skada något datorsystem, servers, routers eller annan Internet ansluten enhet som är här kopplad till the webbplatsen.

You får inte på ett använda Webbplatsen sådant sätt att the slutar Fungera, skadas, eller så att DESS effektivitet eller Funktionalitet påverkas negativt.

You får inte Skapa eller publicera hypertextlänkar till någon del av Webblatsen eller försöka få obehörig åtkomst till någon av Webbplatsens komponenter.

You samtycker till att i av att du kan händelse hävda någon form av rätt, fordran eller krav på åtgärder gentemot någon Användare på grund av denna Användares bruk av Webbplatsen, SA Kommer du att hävda sådana rättigheter, anspråk eller krav på av oss åtgärder oberoende och utan att vända dig till oss.

 

5. Skadeslöshet

You Patar dig det Fulla ansvaret för (och håller oss helt skadeslösa för) alla eventuella fordringar, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, including rättsliga kostnader, som drabbar oss och som uppstått som en följd av brott mot Användningsavtalet begångna av Dig eller andra som skulder uppstått genome Din Användning av Webbplatsen, eller att genome någon Annan person har way åtkomst till Webbplatsen via Din dator eller Ditt Internet account.

 

6. Länkar till andra webbplatser

Den här Webbplatsen kan innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser i syfte att tillhandahålla ett mervärde till Våra Användare. You bekräftar och samtycker till att inte har FirstStop något ansvar för eller skyldighet till att göra sådana externa webbplatser eller resurser tillgängliga, och att vi inte stöder eller, vare sig directly eller indirectly är för ansvariga sådana webbplatsers sekretesspolicyer eller innehåll (inräknat missvisande och kränkande innehåll), including (men utan begränsning till) reklam, produkter, som finns på varor eller tjänster, eller gjorts tillgängliga genome sådana webbplatser eller resurser, ej för brighter eventuella skador, förluster eller som kränkningar orsakats av, eller påståtts ha orsakats av, eller i samband med, användandet eller av beroendet sådant innehåll eller sådana varor och som tjänster gjorts tillgängliga på externa sådana webbplatser eller resurser.

 

7. Övervakning

FirstStop har rätt, men inte skyldighet, att övervaka all aktivitet och allt som har innehåll koppling till Webbplatsen. FirstStop kan låta undersöka rapporterade brott mot gällande Användningsvillkor eller klagomål och vidta sådana åtgärder FirstStop finner lämpliga (kan vara vilket, men inte är begränsat till, att one utfärdar varningar, avbryter eller avslutar din åtkomst till Webbsidan, eller förser the med begränsningar, och / eller tar bort från Webbplatsen material).

 

8. Immateriella rättigheter

You bekräftar och samtycker till att all Upphovsrätt, alla databasrättigheter, varumärken och alla andra och andra immateriella rättigheter rättigheter som rör Webbplatsen, including men inte begränsat till innehåll, oavsett shape och layout, tillfaller Oss eller Våra dataleverantörer och licensgivare.

Det är att strängt förbjudet använda någon av Webbplatsens delar, including men inte begränsat till innehåll, oavsett shape och layout, utan att ha först fått ett skriftligt tillstånd från FIRST STOP.Om sådan Användning sker utan att något sådant skriftligt tillstånd har inhämtats från FIRST STOP, kan detta ett utgöra brott mot upphovsrätten, såvida inte annat uttryckligen förskrivs i lay.

Alla kopior av dessa Användningsvillkor eller av delar the måste innehålla detta avsnitt om immateriella rättigheter och information om övrig immateriellt ägande för att vara Kopian ska giltig enligt bestämmelserna ovan.

 

9. Ansvarsbegränsning

Avsikten med på den här materialet Webbplatsen är att ge användarna lättillgänglig information och nyheter om FIRST STOPs verksamhet. FirstStop avser att hålla materialet uppdaterat och correctly. Även om vi lägger ned på att rimliga ansträngningar verifiera att all information som vi lägger ut på Webbplatsen är correctly, kan vi inte utfärda några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, på att den är garanterat correctly.

DENNA webbplats TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH FirstStop FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INCLUDING SOM EXEMPEL, men inte BEGRÄNSAT TILL DETTA, LÄMPLIGHET FÖR ETT visst ÄNDAMÅL I THE PRINCIPLES TILLÅTER UTSTRÄCKNING SOM.

You samtycker till att vi inte kan garantera, och därför inte kan brighter Hallas ansvariga för, Webbplatsens säkerhet eller som säkerheten för information you tillhandahåller eller på hämtar Webbplatsen.

SÅ reached BASES TILLÅTER Patar SIG FirstStop Inget SOM Helst ansvar FÖR DIG ELLER Tredje PART FÖR Nagra SOM Helst SKADOR, INCLUDING MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ÖVRIGA SKADOR SOM UPPSTÅR på grund AV Användning ELLER UTEBLIVEN Användning, FÖRLORADE DATA ELLER UTEBLIVEN VINST , OAVSETT OM DET HAR SIN REASON I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, TILL FÖLJD AV ELLER I samband MED DU ATT BESÖKT, ANVÄNT ELLER FÖRLITAT DIG PÅ WEBBPLATSEN ELLER DESS innehåll, OAVSETT OM DET beror PÅ FEL, UNDERLÅTENHET ELLER Någon ANNAN orsak FRÅN FIRST STOPS, DESS REPRESENTANTERS, AGEN TERS ELLER Någon Annan SIDA.

Vi har som inget helst ansvar, vare sig genome contract utomkontraktuellt skadestånd eller på annat sätt, om du drabbas av förlust eller annan skada genome att ANSLUTA till Webbplatsen via en tredje parts hypertextlänk.

Vi har inte något som helst ansvar - vare sig genome contract utomkontraktuellt skadestånd (including men inte begränsat till försumlighet) preliminärt avtal eller någon Annan form av framställning (annat än Falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte) eller på något annat sätt till följd av eller i samband med Användning av Webbplatsen eller eller tjänster produkter som på erbjuds Webbplatsen av Oss eller för Vår räkning - för:

•           eventuella ekonomiska förluster (including, men utan begränsning till uteblivna intäkter, vinster, avtal, affärer eller förväntade besparingar), eller

•           förlorad goodwill eller förlorat anseende, eller

•           Särskilda eller eller indirekta förluster följdförluster,

•           i alla sådana case oavsett om av oss någon var medveten om sådana förluster vid the tidpunkt då the händelse som gav upphov till förlusten inträffade.

 

Ingenting I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR SKALL begränsa ELLER EXKLUDERA FIRST STOPS ansvar FÖR Falska uppgifter LÄMNADE I BEDRÄGLIGT syfte, ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV FIRST STOPS FÖRSUMLIGHET.

 

10. FIRST STOPs rättigheter

 

10.1. FirstStop förbehåller sig att rätten

10.1.1. tillfälligt eller eller ta bort permanently ändra Webbplatsen (eller delar av den) med eller utan föregående meddelande Till Dig, och You samtycker till att inte har FirstStop något ansvar gentemot Dig När det eller tredje part gäller ändringar eller av tillbakadragande Webbplatsen,

10.1.2. vid behov ändra de nuvarande Användningsvillkoren, och Din fortsatta Användning av Webbplatsen (eller delar av den) efter en sådan ändring ska betraktas som att du har godtagit denna ändring. Det är ditt ansvar att kontrollera regelbundet huruvida de ella aktu Användningsvillkoren har ändrats. The senaste versions ska alltid finnas tillgänglig på webbplatsen.Om du inte accepterar någon ändring av de ella aktu Användningsvillkoren you måste omedelbart sluta att använda Webbplatsen.

10.2. FirstStop kommer att vidta rimliga åtgärder för att underhålla Webbplatsen. Webbplatsen kan komma att ändras emellanåt. Om du inte kan använda Webbplatsen eller någon del av den på grund av att det har ett fel uppstått eller att hela Webbplatsen eller av delar the har otillgängliggjorts eller på grund av tagits Bort orsaker utanför Vår control, så är du inte berättigad till någon ersättning.

 

11. Tillämplig lagstiftning och jurisdiction

Dessa användningsvillkor har tagits fram i enlighet med belgisk lagstiftning, och ska uteslutande tolkas i enlighet med denna.

Eventuella tvister som kan uppstå kring dessa Användningsvillkor ska prövas inför belgisk domstolen i Bryssel. Genome att använda denna webbplats samtycker you till dessa domstolars jurisdictional i detta sammanhang.

 

12. Ogiltighet

Om någon del av dessa Användningsvillkor skall anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall the inte påverka giltigheten och för de verkställbarheten övriga delarna av Användningsvillkoren.

 

13. Meddelanden

13.1. You kan skicka oss Meddelanden rörande de ella aktu Användningsvillkoren enligt följande:

13.1.1. Med brev adresserat till : Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium,

3.1.3. via e-post till : info@firststop.se

13.2. Att du har ett skickat oss i sig inte meddelande utgör någon garanti för att vi har tagit emot Ditt meddelande. Därför måste du att kontrollera du har fått en mottagningsbekräftelse från oss.En sådan bekräftelse skickas ut inom 3 dagar efter det att vi har tagit emot Ditt meddelande.Spara denna bekräftelse.

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice