ANVÄNDNINGSVILLKOR

FÖR FIRST STOP ONLINE WEBBPLATSEN www.firststop.se

 

Det är viktigt att du läser och förstår dessa användningsvillkor innan du börjar använda vår webbplats. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du att följa dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar att följa dessa användningsvillkor får du inte använda eller utnyttja denna webbplats och First Stop Europe har rätt att begränsa eller hindra din  åtkomst till webbplatsen. Om det är något som du inte förstår får du gärna skicka en fråga via e-mail till  First Stop Sverige på adressen info@firststop.se 

  

1. Definitioner 

FIRST STOP "avser Företaget First Stop Europe NV, Belgium, vars registrerade huvudkontor har adressen Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium, och som är registrerat i det belgiska bolagsregistret under beteckningen 0420.639.510 Brussels; 

"Vi" / "Oss" / "var" refererar till FIRST STOP;

"Användare" avser en eller flera användare av Webbplatsen, som kollektivt eller som individer, beroende på vilket som passar bäst i sammanhanget;

"Webbplatsen" avser webbplatser som har webbadressen www.firststop.se och alla dess underliggande webbsidor, och de som kan komma att eventuella ersätta dessa.

"Din" avser dig som användare av webbplatsen.

 

2. Åtkomst till Webbplatsen


Denna webbplats tillhör FIRST STOP.

First Stop förbehåller sig från rätten att när som helst vägra användare åtkomst till denna webbplats eller delar av den.

First Stop förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta åtkomst till webbplatsen med omedelbar verkan om det förekommer icke auktoriserad användning, virus eller andra buggar som ligger utanför First Stops kontroll och som skadar eller säkerhet äventyrar webbplatsportalens administration.

 

3. Innehåll 

Information som finns på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte bindande.

First Stop garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt. Förutom att de beställningar som görs på denna webbplats ska verkställas, så har webbplatsen inga som helst andra skyldigheter, såvida något annat inte uttryckligen anges.

First Stop förbehåller sig rätten att ändra webbplatsens innehåll och layout när som helst utan föregående meddelande.

First Stop påtar sig inte något ansvar för tekniska fel, problem med programvara, ej fungerande nätverksanslutningar eller förvrängda dataöverföringar.

 

4. Användarens åtaganden


Du får inte använda webbplatsen på något sätt som bryter mot någon persons eller företags rättigheter (inkluderande, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, rätt till sekretess eller dataskydd); 

Du får under inga som helst förhållanden skicka, eller på något sätt understödja överföring av, massutskick eller skräppost från Webbplatsen.

Du samtycker till att inte ladda upp eller överföra någon som helst form av data virus, Trojaner, Maskar eller annan skadlig kod eller som kan störa programvaran, avbryta eller skada datorers normala drift via webbplatsen.

Du får inte via webbplatsen ladda upp eller lägga ut något material som kan uppfattas som kränkande eller stötande, eller vars innehåll är obscent eller hotfullt, som kan orsaka irritation, besvär eller onödig oro, som bryter mot tillämpliga lagar eller föreskrifter inkräktar på en enskild persons rättigheter (inkluderande, men inte begränsat till, Upphovsrätt, databasrättigheter och sekretess).

Du får inte skapa några länkar till webbplatsen utan att ha först fått ett uttryckligt skriftligt tillstånd från First Stop. Du får inte på något sätt försöka påverka webbplatsens normala funktioner, och i synnerhet inte försöka manipulera, hacka eller på annat sätt skada något datorsystem, servers, routers eller annan Internet ansluten enhet som är här kopplad till the webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen på sådant sätt att den slutar fungera, skadas, eller så att dess effektivitet eller funktionalitet påverkas negativt.

Du får inte skapa eller publicera hypertextlänkar till någon del av webbplatsen eller försöka få obehörig åtkomst till någon av Webbplatsens komponenter.

 

5. Skadeslöshet


Du påtar dig det fulla ansvaret för (och håller oss helt skadeslösa för) alla eventuella fordringar, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inkluderande rättsliga kostnader, som drabbar oss och som uppstått som en följd av brott mot Användningsavtalet begångna av Dig eller andra skulder som uppstått genom din användning av webbplatsen, eller att genom någon annan person har åtkomst till webbplatsen via din dator eller ditt internetkonto.

 

6. Länkar till andra webbplatser


Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser i syfte att tillhandahålla ett mervärde till våra användare. Du bekräftar och samtycker till att First Stop inte har något ansvar för eller skyldighet till att göra sådana externa webbplatser eller resurser tillgängliga, och att vi inte stöder eller, vare sig direkt eller indirekt, är ansvariga för sådana webbplatsers sekretesspolicyer eller innehåll (inräknat missvisande och kränkande innehåll), inkluderande (men utan begränsning till) reklam, produkter, som finns på varor eller tjänster, eller gjorts tillgängliga genom sådana webbplatser eller resurser, ej för mindre eventuella skador, förluster eller som kränkningar orsakats av, eller påståtts ha orsakats av, eller i samband med, användandet eller av beroendet sådant innehåll eller sådana varor och som tjänster gjorts tillgängliga på externa sådana webbplatser eller resurser.

 

7. Övervakning


First Stop har rätt, men inte skyldighet, att övervaka all aktivitet och allt som har innehållskoppling till Webbplatsen. First Stop kan låta undersöka rapporterade brott mot gällande Användningsvillkor eller klagomål och vidta sådana åtgärder First Stop finner lämpliga (kan vara att man utfärdar varningar, avbryter eller avslutar din åtkomst till webbsidan eller förser den med begränsningar och /eller tar bort material från webbplatsen).

 

8. Immateriella rättigheter


Du bekräftar och samtycker till att all Upphovsrätt, alla databasrättigheter, varumärken och alla andra immateriella rättigheter som rör webbplatsen, inkluderande men inte begränsat till innehåll, oavsett form och layout, tillfaller oss eller våra dataleverantörer och licensgivare.

Det är att strängt förbjudet att använda någon av webbplatsens delar, inkluderande men inte begränsat till innehåll, oavsett form och layout, utan att ha först fått ett skriftligt tillstånd från First Stop. Om sådan användning sker utan att något sådant skriftligt tillstånd har inhämtats från First Stop, kan detta utgöra ett brott mot upphovsrätten, såvida inte annat uttryckligen förskrivs i lagen.

Alla kopior av dessa Användningsvillkor eller av delar måste innehålla detta avsnitt om immateriella rättigheter och information om övrig immateriellt ägande för att vara Kopian ska giltig enligt bestämmelserna ovan.

 

9. Ansvarsbegränsning


Avsikten med på den här materialet webbplatsen är att ge användarna lättillgänglig information och nyheter om First Stops verksamhet. First Stop avser att hålla materialet uppdaterat och korrekt. Även om vi lägger ned på att rimliga ansträngningar verifiera att all information som vi lägger ut på Webbplatsen är korrekt, kan vi inte utfärda några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, på att den är garanterat korrekt.

Denna webbplats tillhandahålls i "befintligt skick" och First Stop frånsäger sig alla garantier uttryckliga som underförstådda, inkluderande men inte begränsat till detta.

Du samtycker till att vi inte kan garantera, och därför inte kan hållas ansvariga för, webbplatsens säkerhet eller som säkerheten för information du tillhandahåller eller hämtar på webbplatsen.

First Stop påtar sig inget som helst ansvar för dig eller tredje part för några som helst skador, inkluderande men inte begränsande till indirekta skador som uppstår pga användning av sidan, förlorade data eller skadeståndshandling till följd av att du besökt, använt dig av eller förlitat dig på webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om det beror på fel eller någon annan orsak från First Stops, dess representanter, agenter eller någon annan.

Vi har som inget helst ansvar, vare sig genom kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, om du drabbas av förlust eller annan skada genom att ansluta till webbplatsen via en tredje parts hypertextlänk.

Vi har inte något som helst ansvar - vare sig genom kontrakt eller – gällande försumlighet (om inte falska uppgifter som lämnats i bedrägligt syfte) eller på något annat sätt till följd av eller i samband med användning av webbplatsen eller tjänster produkter som på erbjuds webbplatsen av oss eller för vår räkning - för:

•           eventuella ekonomiska förluster (inkluderande, men utan begränsning till uteblivna intäkter, vinster, avtal, affärer eller förväntade besparingar), eller

•           förlorad goodwill eller förlorat anseende, eller

•           Särskilda eller indirekta förluster följdförluster,

•           i alla sådana case oavsett om av oss någon var medveten om sådana förluster vid the tidpunkt då the händelse som gav upphov till förlusten inträffade.

 

Ingenting i dessa användningsvillkor skall begränsa eller exkludera First Stops ansvar för falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte, eller för dödsfall eller personskada som orsakats av First Stops försumlighet.

 

10. First Stops rättigheter 

 

10.1. First Stop förbehåller sig att rätten

10.1.1. Tillfälligt eller permanent ta bort, ändra webbplatsen (eller delar av den) med eller utan föregående meddelande till dig, och du samtycker till att First Stop inte har något ansvar gentemot dig eller tredje part gällande ändringar eller av tillbakadragande webbplatsen,

10.1.2. Vid behov ändra de nuvarande Användningsvillkoren, och din fortsatta användning av webbplatsen (eller delar av den) efter en sådan ändring ska betraktas som att du har godtagit denna ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera huruvida de aktuella användningsvillkoren har ändrats. Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig på webbplatsen. Om du inte accepterar någon ändring av de aktuella Användningsvillkoren måste du omedelbart sluta att använda webbplatsen.

10.2. First Stop kommer att vidta rimliga åtgärder för att underhålla webbplatsen. Webbplatsen kan komma att ändras emellanåt. Om du inte kan använda webbplatsen eller någon del av den på grund av att det har ett fel uppstått eller att hela webbplatsen eller delar av den otillgängliggjorts eller tagits bort utanför vår kontroll, så är du inte berättigad till någon ersättning.

 

11. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion


Dessa användningsvillkor har tagits fram i enlighet med belgisk lagstiftning, och ska uteslutande tolkas i enlighet med denna.

Eventuella tvister som kan uppstå kring dessa Användningsvillkor ska prövas inför belgisk domstolen i Bryssel. Genom  att använda denna webbplats samtycker du till dessa domstolars jurisdiktion i detta sammanhang.

 

12. Ogiltighet


Om någon del av dessa Användningsvillkor skall anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall the inte påverka giltigheten och för de verkställbarheten övriga delarna av Användningsvillkoren.

 

13. Meddelanden


13.1. Du kan skicka oss meddelanden rörande de aktuella Användningsvillkoren enligt följande:

13.1.1. Med brev adresserat till : Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium,

3.1.3. via e-post till : info@firststop.se

 

13.2. Att du har ett skickat oss ett meddelande utgör inte någon garanti för att vi har tagit emot Ditt meddelande. Därför måste du kontrollera att du har fått en mottagningsbekräftelse från oss. En sådan bekräftelse skickas ut inom 3 dagar efter det att vi har tagit emot Ditt meddelande. Spara denna bekräftelse.

First Stop Sverige

Sjögatan, 852 34 Sundsvall

Kundservice