Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY – 20.11.05

1. Vilka är vi?

Vi är First Stop, ett företag som ingår i det belgiska moderbolaget Bridgestone Europé NV/SA och bildat enligt belgisk lag, med huvudkontor på Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium och med momsregistreringsnummer SE516411846401.

First Stop Europe NV är moderbolaget inom First Stop innefattande även bolagen First Stop West S.A.S. och Métifiot S.A.S i Frankrike, First Stop Southwest S.A.U. i Spanien, Levet Ltd i Irland och dotterbolag till Bridgestone Europe NV/SA - vårt moderbolag - samt First Stop Reifen & Autoservice AG, registrerat i Schweiz. I denna policy benämns vi som “First Stop”, “vi”, “oss” eller “vår”).

2. Vilka personuppgifter processar vi?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt identifierar dig (användaren av tjänsten) i kombination med övrig information. Vi kan komma att interagera med dig på olika sätt och för olika anledningar, vilka involverar processande av personuppgifter. Viss data är frivillig att lämna på eget initiativ eller på förfrågan från oss. Andra uppgifter är observerande data, vilka samlas in genom dina interaktioner med våra produkter, service, websida, sociala media.

3. Syfte och laglig grund för processande av personuppgifter

a. Försäljningstransaktioner

När du interagerar med oss för Onlineköp av produkt eller tjänst, kräver vi att du lämnar personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra transaktionen. Exempel på sådana uppgifter är namn, postadress, ev. leveransadress, e-mail och telefonnummer. Processandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunna genomföra affären med dig då vi annars inte kan fullfölja våra skyldigheter eller rättigheter gentemot dig som kund eller förse dig med service efter köpet.

b. Kundsupport

När du kontaktar oss för att få information om produkter eller tjänster, garantier, generella förfrågningar, kommer vi att processa dina kontaktuppgifter och om relevant din köphistorik. Vi gör detta baserat på vårt legitima intresse att kunna besvara din förfrågan, svara på dina frågor eller undersöka reklamationer.

c. Registrering av mätarställning

I vissa länder är vi skyldiga att lämna uppgifter om mätarställning, chassinummer (VIN-kod), datum för utförd service till central databank hos ansvarig myndighet.

d. Kundnöjdhetsundersökning

När dina uppgifter finns registrerade, kan det hända att vi bjuder in dig att delta i en kundundersökning. Dessa genomförs för att vi ska få en bättre förståelse för vilka förväntningar ni kunder har på oss så att våra produkter och tjänster motsvarar dessa och att dom är i linje med marknadens krav.

e. Onlinebokningar

När du gör en Onlinebokning för att få service hos en av våra återförsäljare ingår du ett kontrakt med oss, som förpliktar oss att kontakta återförsäljaren å dina vägnar. För att kunna fullfölja detta kontrakt behöver vi information från dig för att kunna fullfölja bokningen med vald återförsäljare. Sådan information innefattar namn, e-mailadress, telefonnummer, vald tjänst samt tid för besöket.

f. Direkt marknadsföring

Vi kanske kommer att kontakta dig, genom vår webplats eller på annat sätt, för att få ditt medgivande att få skicka dig nyhetsbrev, erbjudande och event. Din prenumeration kräver i sådana fall att vi processar ditt namn och e-mailadress. Förutom att du kan ha lämnat ditt medgivande till nämnda aktiviteter kan vi ha ett berättigat intresse att kontakta dig för att vidmakthålla att du har vårt varumärke i åtanke vid ditt nästa köp. För det ändamålet kan vi skicka nyhetsbrev och direktmarknadsföring via e-mail för att informera om liknande produkter och tjänster som du tidigare köpt från First Stop.

g. Besöka vår webplats

När du besöker vår webplats informerar vår cookiepolicy om vilka cookies vi använder. Cookies är data som skickas från vår webplats till besökarens webbläsare. Dessa data skickas tillbaka till varje gång du senare besöker samma webbplats. Cookies används för att kunna identifiera besökarna eller observera trafiken på webbplatsen för att utvärdera prestandan av webbplatsen, vilken typ av innehåll som ska visas och produkter som ska lyftas fram till med hänsyn till faktorer som besökarens ålder, kön, geografiska placering, enhet som används etc eller för att optimera webbplatsen för att få fler konverteringar. Vi använder endast nödvändiga cookies. Dessa är nödvändiga för att upprätthålla basfunktionerna på webbplatsen som inloggningar, navigering mellan sidor utan att tappa tidigare val, lägga valda produkter i varukorgen etc. Strikt nödvändiga cookies kräver inte medtycke och processande av personuppgifter i dessa cookies grundar sig på vår legitima rätt att inkludera dessa i basfunktionerna på vår webbplats. Andra cookies (funktionella, analytiska, social media och annonscookies) installeras endast på din enhet om vi får ditt medgivande. Du kan ge ditt medgivande genom att kryssa i Opt-in/medgivanderutan. Dina cookieval är giltiga en tid och därefter ber vi dig att förnya till tillstånd. Naturligtvis kan du när som helst ändra ditt medgivande. För detaljerad information om vilka typer av cookies vi använder, vänligen se vår cookie policy.

h. Analys av telefonsamtal

Det här är information som associerar med ditt besök på återförsäljarens sida och användandet av telefonnumret som finns där. Denna information möjliggör det för oss att mäta samtalsfrekvensen och effektiviteten gentemot potentiella kunder som söker efter produkter och tjänster Online och ringer återförsäljaren innan de genomför ett köp. Vi spårar ditt samtal endast om du givit ditt uttryckliga medgivande. Analys av telefonsamtal innefattar endast geografisk spårning av samtalet, datum och tid för samtalet och aktuellt telefonnummer. Vi spelar inte in själva samtalet och använder inte telefonnumret för att kontakta dig.

i. Kundprofilering

Vi kan komma att göra kundprofileringar genom att använda personuppgifter som kunders ålder, kön, geografisk lokalisering, typ av däck som köpts och annan information kopplad till våra kunder som vi samlat in. Kundprofilering baseras på våra legitima intressen att få en bättre förståelse för de olika kundsegmentens preferenser och därigenom kunna erbjuda produkter och tjänster som vi tror motsvarar respektive kundsegments intressen. T ex kanske vi profilerar kunder som bor inom en specifik geografi med mycket snö som potentiella kunder för vinterdäck. Kundprofilering kan också baseras på besökarens vanor på nätet. Hur som helst blir en kund inte profilerad om hen inte ger sitt medgivande för cookies gällande marknadsföring.

j. Återförsäljarnas styrning

Vårt samarbete med återförsäljare och deras kunder kräver att vi processor personuppgifter och att ansvarig hos återförsäljaren då kan utgöra kontaktpersonen. I visa fall kan då denne ansvarige utgöra kontaktpersonen. Data kan då komma att efterfrågas från oss själva, återförsäljaren och dennes personal eller lämnas direkt av kunden. I varje fall processor vi datan baserat på vårt legitima intresse att ha kundrelationen genom specifik kontaktperson.

Vi samlar inte in data som inte är relevant för nämnda syften eller som vi upplyst dig om vid efterfrågan av ditt medgivande.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt eller än den överenskomna tiden enligt överenskommelse.

Med detta menas att vi sparar dina personuppgifter för ett givet syfte:

 • tills du motsätter dig vårt användande av dessa för överenskomna syften och det inte föreligger några lagstadgade regler som motsätter detta;
 • tills tidsperioden för nyttjandet av personuppgifterna har löpt ut under förutsättning att vi inte har några lagliga krav att spara uppgifterna under längre tid. T ex data som gäller försäljning och fakturor måste arkiveras under 7 år enligt lagar om bokförings- och skatteregler.
 • tills du tar tillbaka ditt godkännande eller efter 5 år från att du gav ditt godkännande, den av dessa händelser som inträffar först avgör.
 • tills du valt att inte förnya ditt tidigare medgivande, vid situationer där våra policys föreskriver att låta datasubjektet (kunden) att förnya sitt medgivande på regelbunden basis. T ex medgivandet gällande samtyckesbaserade cookies är giltiga I 13 månader om du inte ändrat dina preferenser tidigare;
 • om vi processor dina personuppgifter pga lagstadgade krav, sparar vi datan så länge vi har rättsliga skyldighet att göra så.

5. Vem är mottagare för dina personuppgifter?

Vi avslöjar endast dina personuppgifter för syften och för mottagare som beskrivs nedan. Vi försäkrar oss om att uppgifterna processas, är säkrade och överförs enligt gällande lagar och regler.

a. Vår auktoriserade personal

Dina personuppgifter processas av vår auktoriserade personal med nödvändiga kunskaper inom området och med skyldighet att hålla dessa konfidentiella.

b. Andra enheter inom First Stop (Bridgestonekoncernen)

First Stop tillhör en global organisation (“Bridgestone Group”), bestående av flertalet företag inom och utanför Europa, vilka alla använder samma IT-infrastruktur. I syfte att förvalta, processa, lagerhålla, ge support och andra syften som anges i denna policy kan dina personuppgifter överföras till ett eller flera företag i Europa inom organisationen.

c. Externa mottagare

Vi kan använda externa företag för att processa personuppgifterna på våra vägnar. T ex kan data sparas hos molntjänstföretag och direkt marknadsföring utföras av samarbetspartner inom marknadsföring. När du gör en bokning eller köp görs det direkt med vald First Stop återförsäljare och de får då åtkomst till dina personuppgifter.

d. Intern överföring av personuppgifter

Viss persondata kan komma att överföras till mottagare i länder utanför Europa. Överföring av personuppgifter till länder som inte omfattas av tillämpligt regelverk beslutat av EU finns i länken http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm och görs i sådana fall på basis av avtalsenliga överenskommelser antagna av EU eller andra lämpliga skyddsåtgärder som stämmer överens med tillämpliga regler och lagar. Om du vill få en kopia på dessa skyddsåtgärder vänligen kontakta oss.

6. Användarrättigheter gällande personuppgifter

Du har lagliga rättigheter gällande de personuppgifter vi processor. Vi respekterar naturligtvis dessa och behandlar din begäran på ett adekvat sätt.

Listan nedan innehåller information gällande dina rättigheter enligt gällande, tillämpliga lagar:

 • Rätt till åtkomst: du kan fråga oss om information gällande personuppgifter som vi har om dig, vilken typ av information, vad den används för, var den lagras och var den ev. skickas vidare. Du kan kostnadsfritt få en kopia på denna information. Vi förbehåller oss dock rätten att få ta ut en avgift vid upprepade förfrågningar, flertalet kopior.
 • Rätt till rättelse: du kan få rättelse av personuppgifter från oss. Vi gör vårt yttersta för att hålla uppgifterna aktuella, fullständiga och relevanta och baserade på den senaste informationen som finns att tillgå. I lämpliga fall tillhandahåller vi Internetportaler med självbetjäning där användarna har möjlighet att rensa och rätta sina personuppgifter om nödvändigt.
 • Rätt till begränsning: du kan få information från oss gällande begränsningar av dina
  personuppgifter om
  • du inte verifierar dina uppgifter inom bestämd tid,
  • processandet inte stämmer överens med gällande lagstiftning och du begär en begränsning av processandet av dina personuppgifter,
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver dom för träning eller försvar av rättsliga anspråk eller om
  • du motsätter dig vårt processande av dina personuppgifter medan vi undersöker om våra lagliga rättigheter är överordnade dina.
 • Rätt till överföring: På din förfrågan kan vi överföra dina personuppgifter till annan part om det är tekniskt möjligt om detta krävs istället för att skicka en kopia på dessa personuppgifter.
 • Rätt att radera: dina personuppgifter kan raderas om:
  • Personuppgifterna inte längre behövs med tanke på syftet de samlades in och processades för;
  • Du har rätt att motsäga dig vidare processande av dina personuppgifter och därmed avsluta denna rättighet;
  • Personuppgifterna inte har processats enligt gällande lag; om inte processandet är särskilt nödvändigt för att överensstämma med lagstadgad datalagring;
  • för att upprätthålla eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt att motsätta sig: du kan när som helst motsätta dig processandet av dina personuppgifter vid särskilda situationer, under förutsättning att processandet bygger på våra legitima intressen. Vid sådana tillfällen kommer vi inte att fortsätta processa dina personuppgifter om vi inte kan visa på tvingande grunder och ett övervägande intresse för att upprätthålla rättsliga anspråk. Om du motsätter dig processandet, vänligen specificera om du vill radera dina personuppgifter eller införa restriktioner på hur de får användas av oss.

Vi kommer att uppfylla din begäran inom 30 dagar. Denna period kan dock förlängas om särskilda skäl föreligger eller om din begäran är komplex.

I särskilda situationer kanske vi inte kan ge dig åtkomst till alla personuppgifter pga gällande lagstadgade bestämmelser. Om vi nekar din begäran om åtkomst kommer vi att förklara varför.

I vissa fall kanske vi inte full tut kan identifiera dig med hjälp av personuppgifterna du lämnat till oss i din begäran. Om så är fallet kan vi inte uppfylla din begäran om du inte kompletterar med för oss nödvändiga uppgifter för att kunna identifiera dig.

7. Kontakt

För att kunna utöva dina lagliga rättigheter, vänligen maila din begäran till https://privacy.firststop.eu?language=EN.

Du kan också vända dig direkt till kontaktpersonen för dataskydd: https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN

8. Klagomål

Om du tror att processandet av dina personuppgifter överträder dina lagstadgade rättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål till en datatillsynsmyndighet i din hemvist, där du arbetar eller där överträdelsen gjorts.

9. Minderåriga

Individer under 18 år (“Minderåriga”) ska inte förse oss med personuppgifter utan medgivande av deras föräldrar eller förmyndare. Utan sådant medgivande kan vi inte samla in personuppgifterna. Om vi upptäcker att personuppgifter från minderårig av misstag samlats in kommer den att rensas bort utan fördröjning.

 

10. Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna ändra och uppdatera denna policy. Med anledning av detta uppmuntrar vi dig att hålla dig uppdaterad om vår policy. Datumet för den senaste ändringen framgår högst upp I dokumentet. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med policyn och hur de samlades in även om vi har din tillåtelse att behandla dom på annat sätt.