Villkor

FÖR ANVÄNDANDE AV FIRST STOPS WEBPLATS : www.firststop.se

DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER WEBPLATSEN OCH ATT DU FÖRBINDER DIG VID VILLKOREN FÖR ANVÄNDANDET. OM DU INTE GÖR DET KAN DU INTE FÅ TILLGÅNG TILL WEBPLATSEN OCH FIRST STOP EUROPÉ HAR RÄTT ATT BEGRÄNSA ELLER FÖRBJUDA ANVÄNDANDET. OM DET ÄR NÅT DU INTE FÖRSTÅR, VÄNLIGEN MAILA OSS PÅ FIRST STOP VIA FIRSTSTOP-ONLINE@FIRSTSTOP.EU.

1. DEFINITIONER

"FIRST STOP" ingår i företaget First Stop EUROPE NV med huvudkontor på Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien, med momsregistreringsnummer SE516411846401

"Vi" / "Oss" / "Vår" refererar till First Stop;

"Användare" betyder användare av sidan antingen kollektivt eller individuellt som sammanhanget kräver.

"Websida" betyder websidan www.firststop.se eller URL-adresser som kan ersätta den;

"Du / Din" betyder Dig som användare av websidan.

2. ÅTKOMST TILL WEBSIDAN

Den här websidan är First Stops egendom.

First Stop förbehåller sig rättigheterna att när som helst kunna vägra åtkomst till websidan eller delar av den.

First Stop förbehåller sig rättigheterna att skjuta upp eller avsluta åtkomsten till websidan med omedelbar effekt om användande sker av icke-auktoriserade mänskliga användare, virus, buggar eller andra interaktioner utom First Stops kontroll eller om det kan äventyra websidans administration eller säkerhet.

3. INNEHÅLL

Informationen som finns på denna webplats är endast för informativt syfte och är inte bindande.

FIRST STOP garanterar inte att informationen på websidan är riktig eller komplett. Bortsett från fullföljandet av order som görs på websidan, om inte annat uttryckligen anges, finns inga andra rättigheter av något slag som kan härledas från denna webbplats.

First Stop förbehåller sig rättigheterna att när som helst och utan vidare notifikation eller information kunna ändra innehållet och utseendet på sidan.

First Stop har inget ansvar för fel av något slag beroende på tekniska, hårdvaru- eller mjukvarufel, för saknad uppkoppling mot nätverk eller problem vid dataöverföringar.

4. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Du får inte nyttja websidan på något sätt som kränker rättigheterna för någon person eller företag (inkl. men inte begränsande till immateriella rättigheter, integritetsrättigheter och skydd av data); Du är strikt förbjuden att skicka eller understödja skickandet av oönskade massmail, enstaka mail eller SPAM från websidan.

Du förbinder dig att inte ladda upp eller skicka några datavirus, trojaner, datamaskar (worms) eller liknande som har till uppgift att blanda sig i eller störa driften av websidan.

Du förbinder dig att inte genom websidan ladda upp eller skicka material som är kränkande, offensivt eller på annat sätt av obscent eller hotfull karaktär eller som kan orsaka irritation, besvär, onödig ångest eller som strider mot tillämpliga lagar, regelverk eller personliga rättigheter (inkl. men inte begränsande till copyright, integritetsrättigheter och skydd av data).

Du får inte skapa länkar till websidan utan skriftligt medgivande från FIRST STOP. Du får inte försöka störa arbetet på websidan och särskilt inte manipulera, hacka in i eller på annat sätt störa något datasystem, server, router eller annan internetuppkopplad enhet kopplad til denna websida.

Du får inte använda websidan på sådant sätt att det stör, förstör, försämrar effektiviteten eller funktioner på sidan.

Du får inte skapa eller publicera en hyperlänk till någon del av websidan eller skapa annan obehörig åtkomst till delar av websidan;

Du går med på att i händelse av att du vill väcka anspråk eller handling mot användare som härrör från användning av den faktiska webbplatsen, så får du söka rätt, anspråk eller handling oberoende av och utan att använda oss.

5. ERSÄTTNING

Du går med på att du är fullt ansvarig för (och fullt ersättningsskyldig mot) all förstörelse, förluster, kostnader, inkl. rättsliga kostnader som vi får lida av som härrör från brott mot villkoren för användandet av websidan eller om annan person får åtkomst till websidan eller dit hörande konto genom din dator.

6. LÄNKAR TILL ANDRA WEBSIDOR

Denna websida kan innehålla länkar till tredje parts websidor i syfte att förse besökaren med mervärden. Du är medveten om att First Stop inte är ansvarig för tillgängligheten av några externa websidor, stödjer inte eller är på annat sätt ansvarig för (direkt eller indirekt) integritetsfrågor, innehåll (inkl. felaktigheter eller kränkande innehåll) på sådana websidor. Detta inkl. (utan begränsning) all annonsering, produkter, annat material eller service som finns tillgänglig på sådana websidor. Inte heller för skador, förluster eller andra obehag orsakade eller påståtts orsakade av användandet av länkar till tredje parts websidor.

7. ÖVERVAKNING

FIRST STOP har rätten att, men är inte skyldiga att, övervaka aktiviteter och innehåll associerade till websidan. First Stop får undersöka rapporterad kränkning av gällande villkor eller klagomål och vidta lämplig åtgärd (vilket kan inkludera, men är inte begränsad till, utfärda varningar, avsluta eller begränsa ditt konto eller ta bort material från websidan).

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du går med på att all copyright, databasrättigheter, varumärkes- och andra immateriella rättigheter, inkl. men inte begränsande till innehåll – i alla former – och layout ska förbli i vår ägo, våra dataleverantörer eller andra licensorer.

Det är strikt förbjudet att använda delar av websidan, inkl. men inte begränsande till innehåll – i vilken form som helst – och layout utan skriftlig tillåtelse av FIRST STOP. Användande utan skriftligt tillstånd av FIRST STOP, kan utgöra ett brott mot immateriella rättigheter, såvida inte annat föreskrivs i lagen.

Kopior på dessa villkor eller delar av dom måste citera dessa immateriella rättigheter i den mån kopian är tillåten enligt ovanstående bestämmelser.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Materialet som publiceras på denna websida är avsett för att förse användarna med läsrättigheter gällande information och nyheter från First Stop. FIRST STOP avser att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Vi anstränger oss inom rimliga gränser för att säkerställa att informationen som publiceras är korrekt, men vi ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier att detta alltid kan uppnås fullt ut om det inte är inom rimliga gränser.

DEN HÄR WEBSIDAN LEVERERAS PÅ EN "AS IS/SOM OM" GRUND, ÄVEN ALLA EV. IFRÅGASÄTTANDEN, GARANTIER, OAVSETT UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (inkl. men inte begränsande till att passa för ett specifikt syfte) I UTSTRÄCKNINGEN SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN.

Du är medveten om att vi inte kan garantera och ska därför inte på något sätt hållas ansvariga för säkerheten på websidan eller för information som du tar från websidan.

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING (ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING) ACCEPTERAR INTE FIRST STOP NÅGOT ANSVAR MOT DIG ELLER TREDJE PART GÄLLANDE SKADOR, UTAN BEGRÄNSNINGAR, INDIREKT ELLER NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅTT PGA ANVÄNDNINGEN AV WEBSIDAN OAVSETT I KONTRAKT ELLER INTE PGA FELAKTIGHETER OAVSETT ORSAK PGA FIRST STOP ELLER VÅRA PARTNERS.

Vi är inte ansvariga enligt kontrakt, genom skadestånd eller på annat sätt om du drabbas av förlust eller skada pga användandet av websidan genom länk hos tredje part.

Vi är inte ansvariga enligt kontrakt, genom skadestånd (utan begränsningar) annat än om bedrägliga, felaktiga framställningar eller likvärdigt gällande produkter eller tjänster som erbjuds från oss eller på uppdrag av oss:

  • Ekonomiska förluster (inkl. intäkter, vinster eller förväntade besparingar); eller
  • Förlust av goodwill eller renommé; eller
  • Ev. indirekta eller följdförluster
  • Om händelsen som gav upphov till att förlusten inträffade berodde på sökning på vår webplats.

INGENTING I DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDET SKA BEGRÄNSA ELLER EXKLUDERA FIRST STOPS ANSVAR GÄLLANDE DÖD ELLER PERSONSKADA BEROENDE PÅ FIRST STOPS OAKTSAMHET.

10. FIRST STOPS RÄTTIGHETER

10.1. First Stop förbehåller sig rätten att:

10.1.1. modifiera eller dra tillbaka websidan (eller delar av den), temporärt eller tillfälligt, med eller utan notifikation till dig och First Stop är inte ansvarig mot dig eller tredje part till följd av sådana åtgärder;

10.1.2. ändringar av gällande villkor kan göras och det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om sådana. Den senaste versionen publiceras alltid på websidan. Om du inte håller med om de ändrade villkoren är det upp till dig att sluta använda websidan.

10.2. First Stop kommer att inom rimliga gränser underhålla websidan och sidan kan komma att ändras. Du är inte berättigad till några ersättningar för att du inte kommer åt visa delar av websidan pga fel, störningar eller att delar av eller hela websidan dragits tillbaka pga omständigheter utanför vår kontroll.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH RÄTTSBEFOGENHETER

Dessa villkor har upprättats i enlighet med belgisk lag.

Ev. tvister som härrör från dessa villkor ska exklusivt behandlas av domstolen i Bryssel. Genom att använda denna websida samtycker du till den personliga jurisdiktionen och att ev. tvister löses av domstol enligt ovan.

 

12. AVSKILJBARHET

Om någon del av nuvarande villkor skulle anses olagliga, ogiltiga eller av någon anledning inte verkställbara, ska det inte påverka giltigheten och verkställandet av de återstående bestämmelserna i dessa villkor.

13. ANMÄRKNINGAR

13.1. Du kan skicka oss anmärkningar gällande villkor via:

13.1.1. post: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium;

13.1.2. telefon: 00 353 1 409 4059

13.1.3. email: contact.se@firststop.eu

13.2. en sändningskvittens garanterar inte mottagandet av din anmärkning/meddelande utan du måste försäkra dig om att du fått bekräftelse på mottagandet från oss. Vi strävar efter att skicka ut bekräftelsen på mottagandet inom 3 arbetsdagar och denna ska sparas av dig.